Personakt Antavla
Lars Simonsson Kauttoinen är mm ff fm mm mf (1822)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Lars Simonsson Kauttoinen

Far:3644 Simon Larsson Kauttoinen (~1595 - 1694)
Mor:3645 Kerstin Halvardsdotter (~1605 - 1696)

Född:1629 Ragvaldstjärn Gräsmark (S)
Död:1702
Begravd:1702-12-07

Barn med 1823 Mariana Mattsdotter Ikoinen (~1640 - 1678)

Barn:
Simon Larsson Kauttoinen (1663 - )
Sofia Larsdotter Kauttoinen (1664 - )
Matts Larsson Kauttoinen (1665 - )
Anders Larsson Kauttoinen (1668 - )
911 Annika Larsdotter Kauttoinen (~1670 - ~1730)
Karin Larsdotter Kauttoinen (~1672 - )
Lars Larsson Kauttoinen (~1675 - )

Äktenskap med Marit Larsdotter (1655 - )

Vigsel:1679

Barn:
Jakob Larsson Kauttoinen (~1680 - )
Margareta Larsdotter Kauttoinen (1683 - )
Olof Larsson Kauttoinen (~1685 - )
Maria Larsdotter Kauttoinen (~1687 - )
Tomas Larsson Kauttoinen (~1693 - 1698)

Noteringar

Lars Simonsson Kauttoinen föddes c:a 1629 i Ragvaldstjärn Gräsmark, Värmland av föräldrarna
Simon Larsson Kauttoinen (c:a 35 år) och hans hustru, Kerstin Halvadsdotter (c:a 25 år).

LARS SIMONSSON var gift två gånger. Hans första hustru var Mariana Mattsdotter Ikoinen, f c:a 1640.
Mariana var dotter till Matts Eriksson Ikoinen och Sofia Persdotter i Långtjärn Gräsmark.
Lars hade tillsammans med Mariana många barn, uppgifter om 4 söner och tre döttrar.
Hustru Mariana dog 1678, hon finns ej i mtl 1679.

Lars gifte om sig troligen 1679 med Marit Larsdotter, f c:a 1655.
Varifrån Marit kom har ej gått att utröna med säkerhet. Med henne hade Lars ytterligare minst sex barn.

Lars Simonsson Kauttoinen dog 1702 och begravdes 7:e december 1702 i Gräsmark Värmland.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Källor: (boken finnar i Gräsmark och Lekvatten).

LARS SIMONSSON KAUTTOINEN, f 162(9), visade sig vara en mycket driftig karl. Han finns i nära femtio år i mtl för
Ragvaldstjärn, under åren 1654-1704. LARS SIMONSSON återfinns följaktligen i många Dprot; över 40-talet, gällande
allt möjligt, som ägogränser, förvärv av jord, uppbud och fasta på jord, både lovlig och olovlig älgjakt, anmälan om
hemsökelse av eldsvåda osv.

F 1655 v56:"... bevilja syn mellan Ragvaldstjärn och Borrsjön..."

F 1665 h33: "PÅL LARSSON i Borrsjön bötfälls för att han befallt sin dräng Nils att hugga ned stängslet om
LARS SIMONSSONS i Ragvaldstjärn fall, så att denne fått sin råg förstörd av hästar..."

Och så till protokoll om LARS SIMONSSONS jordförvärv. Samlade i F 1673 v16:
"Näst stadfästes thet Jordekiöp som LARS SIMONSSON i Rafwels Kiärn hadegiordt medh Öfwersten aff Närkies och
Wermelands Infanteri Wellborne JONAS HANSSON GYLLENSPETS till Gylleby och Åholm som den Skoughstegh
Westan om sjön Kymen medh dess fiskie, Norr och Söder som aff Ålder haar legat under Öfwerstens frelsegårdh
Hälgeby Sunds Soch, hwilken skougsdehl sträcker sigh i Söder intill Skattegården Tallbergs Uthskough, och räker
sedan Norr till dät Råå, eller Röser, som ähr emellan honom och Torpet Kimmens skog- segor, hwilka Rösen ähre
satte, then förste wedh Nordare Enden på Skålmåssen, in wedh SkatteRået; then andre något litet i Öster Norr mitt
emillan Siöön Kimmen och bemälte Skålmåssen, som lades på Een stor steen;
och then tredie wedh Kims stranden; Och therföre gifwit fämtijo Rixdaler in Spetie.

Sedan kiöpt af Oluf Pädersson, Elof Halfwardsson, Sigrin och Ragnela Clemets-döttrer i Hällebergh i Sunds Sochn,
RAFWEL KIARN, som ähr Ett Åtton dehls Hemman i samma Sochn, optagit på theras skattehemmans Hälleberghs
Skough och mark för Tije tunnor Rogh, medh dher underliggiandhe afgränsade ägor, Nämbligen Först Norr till
Rafwel Kiärns bäck, sedan bäcken Oster igönom in i Kymsundet, sedan föllier Sundet Söder uth till Bäck Wijken,
ther Kymstadh Rådh möter, sedan föllier dett samma Råå efter i Sud Wäst till Een Röös på högsta högden, sedan
Sud Wäst till Een annan Röös Östan siöön Borsiöön, sedan i Stora stenen wedh samma Borsiöö i Sud Wäst Emmelan
Qwarnedammen och Borsiöholme, sedan ähr Rået i bemelte Borsiöholme, sedan Nord i Röösen ifrån Borsiööhusen,
sedan i Een annan Röös Nordan Borsiöön i Ett gammalt fall, sedan Wäster till Loffholmen i Humsiöön, sedan Öster
effter Winterwägen, som kommer från Hemmanet Humsiön intill Högde Kiärn, sedan föllier det Högde
KiärnsBäcken Oster igönom in in Rafwels Kiärn och så i Rafwels Kiärn Bäck, ther föreskreffne Råmärken först begynner.
Thesslijkest kiöpt af Landbofougden Wällborne ANDERS LARSSON i CHRISTINEHAMBN på hans Fruus Höghwällborne
Fru GIÖRWAÄLL PÅSSES wägnar HUMSIÖN i Sunds Sochn 1/8 Skatte Hemman för Tjugo Åtta Rixdahler; som nu öfwer
alle the JordKiöpen bewijstes icke Allenast medh Kiöpe Breff Wiser och medh Qwittens wahra richtigt betahlte,
ty dömbdes det fast Stånda, och icke Åthergånga."

Som en följd av dessa jordeköp begärde LARS SIMONSSON i F 1667 v45: "Upb 1g på HUMSJON",
Vidare i F 1671 v50:
"Upbudes Ragvaldstjärn, Humsjön och ett skogsområde på Häljebys ägor väster om sjön Kymmen."

Enligt vad som berättades GOTTLUND, så skulle köpebrevet mellan Hälleberg och
LARS SIMONSSON vara daterat 1670 den 20 oktober.

LARS SIMONSSON tycker att skattetrycket är för stort och får medhåll i häradsrätten enligt
F 1667 h7: "Humsjön och Ragvaldstjärn anses alltför svaga att vart för sig skatta för 1/4 h.
Humsjön bör läggas till Ragvaldstjärn, så att de tillsammans kan skatta för 1/4 h".
Denna beskattning visade sig dock fortfarande varaför betungande och LARS SIMONSSON vände sig åter till häradsrätten,
F 1671 h30
:"Intygas att Humsjön och Ragvaldstjärn ej kan skatta för mer än 1/8 hemman..."

Tvisten om rågången mellan Ragvaldstjärn och Borrsjön flammar upp 1684, 1685 besiktigas rågången och i
F 1686 v61
beslutar "... Nämnden att rösa mellan Ragvaldstjärn och Borrsjön..."

Så kommer älgjakterna in i protokollen, med början i F 1686 h27:
"Jägmästaren ANDERS MOLITHEUSS anklagar LARS SIMONSSON.. för älgjakt, som är förbjuden för finnar och
annat löst parti! Inblandade äro DANIEL i Borrsjön, lösfinnen OLOF PUNDAN, LARS SIMONSSONS söner SIMON och MATTS,
den senare i Solberg i Ekshärad... LARS SIMONSSON bötfälls ensam, eftersom han tagit hand om bytet."

Så kommer flera protokoll om älghudar, varifrån de kan ha kommit osv.
Så 1687 har LARS varit utsatt för en eldsvåda och får F 1687 v42: "tillstånd att söka brandstod i hela häradet."

Och så tappar den gode LARS tålamodet enligt F 1687 H57: "... bötar 12 mk för otidigheter mot Länsmannen..."

När LARS så en gång tog rätten i egna händer, blev han givetvis instämd till häradsrätten därom berättar F 1689 h47:

"uteblir mot länsmannen, som instämt honom för att han låtit en finne utan laga dom löpa gatlopp
och låtit honom en stund hänga stupe."

Ärendet återkommer inte till rätten, kanske hade länsmannen "för dåligt på fötterna" den gången.
Så kommer ett protokoll, som visar att finnarna ändå hade rätt att jaga älg på sin egen skattjord, i F 1692 h60:

"LARS SIMONSSON misstänkes för olaga älgjakt på kronoskog. LARS nekar, och hans son SIMON säger sig ha jämte sin
lillebror LARS LARSSON varit hos PAL i Långenäs och efter tillstånd av denne fällt två älgar, på skattejord.
Då jakten dessutom skett under lovlig tid, ogillas åtalet."

Och så ett par familjehändelser. Först i F 1694 h78:
"LARS SIMONSSON i Ragvaldstjärn förständigas, att till sin barnlösa sonhustru ANNIKA ERIKSDTR i HUMSJON
överlämna vad hennes sal, man testamenterat henne, inklusive mannens mödernearv."

och slutligen F 1696 v72:
"Drängen ANDERS LARSSON i Ragvaldstjärn, som ämnar resa till Finland för efterforskning av arv, får intyg om god vandel
och att han är en god och lydig son till LARS SiMONSSON i Ragvaldstjärn." Annika har för sitt uppehälle använt sina
jordpengar från Medskogen. Några historiska händelser under Lars  vandring på jorden 1629 - 1702.

1630:
Gustav II Adolf ingriper med svenska trupper i 30-åriga kriget.
1632:
Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen, 37 år gammal.
1634:
Sverige delas in i 12 län som leds av landshövdingar.
1636:
Det svenska postverket grundas på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna.
1638:
Nya Sverige en svensk koloni, grundas i Delaware i Nordamerika.
1643:
Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1647:
Carl Gustaf Wrangel angriper och ödelägger Böhmen (senare Tjeckien)
1649:
Föreskrift om milstolpar längs vägarna.
1654:
Drottning Kristina abdikerar.
1657:
Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred 1658 i Roskilde.
1658:
Carlstens fästning i Marstrand börjar byggas på order av Karl X Gustav.
1660:
Karl X Gustav dör i Göteborg, 37 år gammal.
          Karl XI blir kung (med förmyndarregering) 5 år gammal.
1662:
Bondepraktikan utges detta år för första gången på svenska.
1666:
Lunds universitet grundas.
1668:
Sveriges Rikes Ständers Bank - senare Sveriges riksbank, grundas.
1670:
-talet. Häxprocessernas tid, mer än 300 kvinnor blev dömda och avrättade.
1674:
Carl Gustaf Wrangels här anfaller Brandenburg.
1675:
Karl XI kröns till kung i Uppsala.
1676.
Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1680:
Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (d.ä.)
1682:
Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott.
1685:
Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland.
1687:
Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1696:
Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal.
1699:
Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern.
1700:
Stora nordiska kriget startar. Fred 1721.
1701: Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland.
----------------------------------------------------------------------------------------------