Personakt
Simon Larsson Kauttoinen är mm ff fm mm mf f (3644)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Simon Larsson Kauttoinen

Far:
Mor:

Född:omkring 1595
Död:1694
Begravd:1694-09-26

Barn med 3645 Kerstin Halvardsdotter (~1605 - 1696)

Barn:
Karin Simonsdotter Kauttoinen (~1625 - ~1704)
1822 Lars Simonsson Kauttoinen (1629 - 1702)

Noteringar

Källor: boken finnar i Gräsmark och Lekvatten.

SIMON Smed, SIMON LARSSON KA(JTTOINEN, f c1595, var bössesmed och kom från Örebro. GOTTLUND får sig berättat om SIMON Smed, och
skriver i sin "Dagbok ..." "som varit en kronosmed i Örebro och ännu sedemera gjorde bössor här i Ragvaldstjärn. SIMON KAUTTOINEN hade
varit ett år i Örebro, rymt och blivit efterlyst. Han kom till Elvdalen och tjente hos en smed, men yppade aldrig sin konst. En gång då smeden
varit längre bort, och man behövde en gammal yxa reparerad, så gjorde han det. Då smeden kom hem, såg han och betraktade yxan, och sade:
"Du är just den mannen, den efterlyste smeden, men det må du vara." Sedan for han till Ragvaldstjärn och tog därpå skatt, varav stammen
ännu finns kvar samt mycket utgrenad."

Hellebergsborna, på vars mark Ragvaldstjärn var upptaget, ville, sedan "Lekare Per" gett sig iväg, inte ha någon brukare i torpet. De försökte
få bort SIMON Smed, men det var inte lätt. Ett par Dprot vittnar om hur det gick, först F1652 v30:

"Näst förböds SIMON SMEDH i Raffaels Kiärn i Sund Sochn att hugga Näfwerskogh till Wedbrandh, på thet han icke måtte ther igenom alt för
swårt bliffue uthödt medh äganderne til skadha och Nachdeel och thette mädh 40 daler wijte."

och året efter kom F 1653 v9:

"Näst affsades, att enär åboerne i Hellebergh icke kunde med gode ordh öwertala SIMON LARSSON Smedh wedh Rag walls Kiern, wijka ther ifrån
och taga skiäl för sin ther nedh lagde omkostnad och arbete, så skall han få sittia ther odriffuin, och några gode män aff Rätten skola läggia til
samme Torp så mycke Skogh, som kan bliffue för ett Ottondels Hemman och ej mehre effter Bolbyn Hällebergh eij kan mista mehr, uthan thet
öffrige bliffuer honom förbehållit til hans nödtorfft."

SIMON LARSSON kom alltså 1643 och betalade de uthlagor som "Lekare-Per" lämnade obetalda efter sig. Ovan citerade Dprot är från 1653,
det tog alltså 10 år innan SIMON var säker på att få stanna.

SIMON LARSSON KAUTTOINEN, f c1595, var gift med KERSTIN HALVARDSDTR, f c1605. De båda hade givetvis flera barn, men endast om
två har uppgifter hittats

KARIN SIMONSDTR, f c 1625
.LARS SIMONSSON, f 162(9)

Fryksdals härad domprotokoll 1665 ht 34.
Hustrun Karin Simonsdotter i Södra Ängen hade tvenne barnkullar, i den förra Henrik, Annika,
karin och Ellika, i den senare (hennes egen) Britta och Karin. Atvet efter fadern Henrik Klementsson var 146 rd 14 öre, varav förra kullens
möderne är 58 rd 38 öre. Av resten, 87 rd 24 öre, har på 1/7 som tillkom sal. dottern Karin fallit 12 1/2 rd. Förra kullens fäderne är 75 rd,
inalles 133 rd 38 öre, som nu deponeras hos morfadern Simon Larsson i Ragvaldstjärn och hans son Lars Simonsson.


SIMON och KERSTIN fingo leva länge tillsammans, SIMON dog 1694 och begrovs den 26 september; KERSTIN levde ett par år till och dog 1696,
hon begrovs den 18 november.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------