Personakt
Mattes Eriksson Ikoinen är mm ff fm mm mm f (3646)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Mattes Eriksson Ikoinen

Far:
Mor:

Född:1600
Död:1647 Långtjärn, Gräsmark (S).Dödsorsak: Mördad av en granne

Barn med 3647 Sofia Persdotter (1605 - 1685)

Barn:
Per Mattsson Ikoinen (~1630 - 1717)
Henrik Mattsson Ikoinen (~1633 - )
Matts Mattsson Ikoinen (~1635 - ~1704)
1823 Mariana Mattsdotter Ikoinen (~1640 - 1678)

Noteringar

Källor: boken finnar i Gräsmark och Lekvatten.

Långtjärn för skötsel, torpet är 1642 upptaget av finnen IKOA-Matts.
Källa: boken finnar i Gräsmark och Lekvatten.

LÅNGTJÄRN upptogs omkring 1640 av MATTS ERKSSON IKOINEN
(IKOA-Matts) och inskrevs i Jordeboken 1649, som "Nybygge"; det
skattlades 1650 som 1/4 h.
Så länge fick dock icke MATTS vara med; GOTTLUND berättar i sin "Dagbok..."
om varför; "... Den förste som upptagit detta ställe skall varit en IKOINEN...
Hans hästar hade en gång gjort skada på en HINDRIK HAIKOINENS sveder. De
råkade varandra i skogen och sutto och pratade härom. IKOINEN ville förlikning
och bad härom. HAIKOINEN svarade: Jag skall nog förlika dig och slog därpå
med bösspipan honom i huvudet, varav den andre genast dog. Han nedgömde
honom i bäcken Tunturinpuro, Hustrun frågade vid hemkomsten varföre han
vore så sorgsen, Han berättade för henne saken och rymde till Norge. Stället
heter ännu MURRAHO.."

GOTTLUND fick fel namn berättat för sig; det rätta framgår av Dprot F 1648 h4:

"Näst gafs tillkiänna, huru Sigfrid Pedersson i Bredsjön, Fryksände Sochen
en finne hade nyligen mördat sin granne, Matts Erichsson i Långkiernen
i samma Sochn, och straxt förrymbdt som man menar åth Norige, och nu
skall hans hustrun haffua begynt att föryttra och sällia bort boet och achta sin
koos effter honom. Rätten fan för godt att låta Gode Män skiffta boet, och taga
twådelen som Mannen kommer till, ifrån hustrun och sättia honom i taka händer,
til thes saaken bliffuer edsfört, och i medlertijd låta stämpa honom Sigfrid
Pedersson såsom hör nu offentligen aff rätten förmedels förste resan, altingh
at swara til sin saak.
------------------------------------------------------------------------------------