Personakt
Pål (Påfwel) Olofsson Suhoinen är mm ff fm mm ff f och mm ff mf mf ff f samt mm mm mf ff ff f (3640)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger och Kjell alla födda Zetterlund.


Pål (Påfwel) Olofsson Suhoinen
Nybyggare.

Far:    
Mor:    

Påvel Olofsson Suhoinen´s förfäder var dessa


Född:omkring 1594
Död:mellan 1674 och 1683 Sunne Lövåsen (S)Källa till dödstider är.
Testamente infört i Fryksdals domsagas
tingsprotokoll av den 15-17/6 1674 och
utdrag ur tingsprotokoll 14/6 1683.
 

Barn med 3641 Elin Olofsdotter Mänkiläinen (~1600 - >1674)

Barn:
1820 Olof Pålsson Suhoinen (~1625 - ~1710)
Marit Pålsdotter Suhoinen
Erik Pålsson Suhoinen

Noteringar

Detta framgår av följande utdrag ur Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 15-17/6 1674

“Näst Framwijstes Ett Testamente som Påwel Qluffsson och
Hans Hustru Elin Oluffsdotter i Lööfåssen i Sunds Sochen Tu gambla och Alderstegna blinde folk doch
afh godt förståndh, hafwa giordt till sin Sohn Oluff Påwelsson och hans hust. Anneka Larsdotter,
At emooth dhet dhenne dheras Son efther dheras Astundan in till dheras döder dagh skall dhem skiötha
föda och försörja hafwe dhe Testamenterat honom halfhparten afh allan dhen löösöre som i dheras boo
finnes och dhe Uthi sitt Ahnletes Swett sigh mädh dhenne dheras Sons flijtige Tillhiälp ifrån dhen tijdh
han kunni något Arbete drifwa, Wärfth och icke Ehrfth, sedan och ha han lijka Erfh mädh dhi Andre
Syskonen i dhen Andra hälfthen aff lösörenen. föruthan dhetta, woro och icke mindre desse gamble
föräldrar benägne at eftherlåta bemälte dheras Son Olufh Påwelsson hans hustru och barn all dhen
fasta Egendoom som dhe nu Äga i Löfhåhsen till Ahnseendhe såsom dhe i des Testamente förmäla,
at Alt det som ähr Ahnwändt på hemmandet medh däss inkiöpan, Upodlandbe, dhet hafwer mehr
bemälte dheras Son Oluff Kostat och i Ty hafwa dhe Ahndre barnen inthet dher Uthi efther Föräldrarnas
döödh at få arfiwa Uthan falle dät altsammans Oluff hans hustru barn och Erfhwinger till godo. Till
hwilket Testamente Oluffs brodher Erich Påfwelsson och hans Syster Marit i Jangshöiden hafwa icke
Uthan skiäl Consentrat Att dhe aldrig skola dher på Thala, hwarföre så frampt dhetta i Lijfstijden
oryggat och aff siälfwa Testetoribus mädh döden bekräfthat warder dhet och icke oskiäligen afh dhenna
Rätten fast Stadigt dömdt.”

Av testamentet framgår att sonen Olof varit den drivande kraften bakom köpet och uppodlandet av
Lövåsen, fastän Påvel stod för nybygget de första åren i egenskap av husfader. Olof tog också hand om
föräldrarna på deras ålderdom och skulle som er sättning få halva deras lösöre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trots testamentets fasta ord att brodern och systern samtyckt och aldrig skulle ens tala mer om det,
har tydligen oenighet uppstått efter föräldrarnas död. Vid ett ting år 1683 träffar vi syskonen till
arvförlikning. Rätten använder följ. ordalag:

“Inkommo för Rätten Syskonen Erich Påfwelsson i Twäråhna och Fryckzende Sn samt Systeren hu
Marit i Jangshögden Sunds Sn och blefwo ernligen genom handräckning medh sin Broder Olof
Påfwelsson i Löfåhsen förlijkte öf r dess föräldrars Testamente, som å tinget Ao 1674 d. 15 Junij
stadfäst ähr, att Oloff af godh wilje gifwer Broderen Erik 10 RDr och Systren Hu Marit 5 Rdr m. Spec.
ähn, till hwad han tillförndhe uthgifwit haf r hwar medh dhe sedan afstå och uphäfwa alt wijdare åtahl
på arff effter sina föräldrar i löst och fast och dett oklandrat nu och framdeles honom Oloff Påhlsson
unna och tillstå, hwilket ock Rn på begeran dem till rättelse framdeles stadfäste och approberade.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> Några ättlingar till Pål (Påfwel) Olofsson Suhoinen <<

Suhoinen De äldsta grenarna av en värmland-finsk släkt med stamtavlor fram till våra dagar.
>> Citerat ur häftet om släkten Suhoinen << Häftet är utgett av Arne Linnarud 1987.
SUHOINEN-ättlinar i HÖJEN
SUHOINEN-ättlinar från Hälserud´s - Lersjöfors - området. (1)
SUHOINEN-ättlinar från Hälserud´s - Lersjöfors - området. (2)
Kända SUHOINEN-ättlinar bland präster och diakonissor
Kända SUHOINEN-ättlingar bland politiker.
SUHOINEN-ättlingar som blivit "kändisar".

----------------------------------------------------------------------------------------------------