Personakt Antavla
Arvid Olofsson är ff ff mf fm f och ff mf mm mm f (530)
till Bertil, Gunnar Marianne, Lennart, Inger, Kjell, Rolf, Ove, Irene, Kenneth och Thomas alla födda Zetterlund.


Arvid Olofsson

Nämndeman mellan 1706 och 1716.

Far:   1060 Olof (~1610 - )
Mor:    

Född:   1636    
Död:   1727-05-18 Västra Ämtervik Kålsgården (S)    

Barn med 531 Marit Nilsdotter (~1650 - )

Barn:
265 Gertrud Arvidsdotter (1691 - )
Arvid Arvidsson   (Fryksdals härad domprotokoll 1738 vt 135.
                          Till herredagsman för häradet utses nämndeman Arvid Arvidsson i Kålsgården,
                          som för reskostnad och uppehälle beviljas 1 rd per dag under bortovaron.)
Karin Arvidsdotter
Olof Arvidsson
Nils Arvidsson

Noteringar


Källa:
Död
Se: AD Online: Värmland Västra Ämtervik C:1 Död- & begravningsbok 1690 - 1769 Sida: 273

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fryksdals härad domprotokoll 1674 ht 35.
Bonde Nilsson i Aplung har tillbytt sig av Arvid Olofsson i Kålsgården hans
köpejord i Aplung för sin svärmoders hustrun Karin Persdotters jord i
Kålsgården, vilken hon ärvt efter sina färäldrar. Bonde har lämnat henne
jord i Säljebacka istället.

Fryksdals härad domprotokoll 1693 ht 26.
Humlens åbor Erik Börjesson, Elof Torbjörnsson och Per Torbjörnsson
böter för utkommen skogseld. Även fjärdingsmannen Arvid i Kålsgården
är inblandad.

Fryksdals härad domprotokoll 1694 ht 19.
Brödern Arvid och Jon Olofssöner i Kålsgården försöker att hindra sin
syster Kerstin Olofsdotter och hennes man serganten Eskil Nilsson i Kisterud
från att bortbyta hennes 1/9 av 1/4 i Kålsgården till hennes dotter, Eskils
styvdotter, Karin Månsdotter och hennes man Olof Elofsson, vilka lämnar i
stället Karins 1/9 av 1/9 i Kisterud. Olof och Karin har mer jord i Kålsgården
varför rätten godkänner bytet. Men om bröderna ej kan lara sig "på det
öfriga af 1/8" tages saken upp på nytt.

Fryksdals härad domprotokoll 1694 ht 104.
1/16 i Aplung som Bonde Nilsson ib och hans mågar Elof Jönsson och
Erik Arvidsson 1694 löst från Arvid Olofsson i Kålsgården för 62 rd, vilka
Bondens fader sal. Nils Håkansson hade lånat av Arvid. Bonde har utlagt
22 rd och mågarna 20 rd vardera.

Fryksdals härad domprotokoll 1696 vt 26.

På begäran av Jon och Nils Perssöner i Aplungstorp beviljas skifte i
röjningland ib. Till skifteman utses bl. a. fjärdingsmannen Arvid Olofsson
i Kålsgården.

Fryksdals härad domprotokoll 1699 vt 70.
På Ellika Ullbergs vägnar anhåller hennes mågar länsmannen Johan
Folker och lanbofogden Petter Rudén om återkallande av hennes inteckning
av Gustaf Ugglas skuldsedlar till deras sal. svärfader Håkan Werner.
Samidigt låter Arvid Olofsson i Kålsgården döda inteckningen för fordran
hos samme Gustaf Uggla.

Fryksdals härad domprotokoll 1701 vt 44.

Arvid Olofsson i Kålsgården och nämdemannen Bonde Nilsson i Aplung
har börlikts om räntan för den senares lån och om den teg Arvid haft i pant.

Fryksdals härad domprotokoll 1701 vt 79.

Fjärdingmannen Arvid i Kålsgården intecknar ryttmästaren Gustaf Ugglas
skuldsedel från 1696 på 20 rd, för vilken skuld Uggla upplåtit Arvid
tvenne ängar att bruka.

Fryksdals härad domprotokoll 1702 vt 82.
3/9 av 1/8 i Svensby, varav Arvid Olofsson i Kålsgården dels köpt 2/3 av
sin hustrus bror Per Nilsson i Bogerud för 20 rd, dels ärvt 1/3 genom sin
hustru Marit Nilsdotter efter hennes föräldrar.

Fryksdals härad domprotokoll 1706 vt 24.

Fast på 3/9 av 1/8 i Svensby för nämndemannen Arvid Olofsson i
Kålsgården. (1. ub 02 vt 82)

Fryksdals härad domprotokoll 1709 ht 56.
Svensby åbor begär genom Nils Arvidsson att för dem och medintressenter
skall faställas tider för fädriften till och från sätrarna. På Kålsgårdens vägnar
föreslår Arvid Olofsson erikmässotid om våren och bertilmässotid om hösten,
vartill Nils samtycker.

Fryksdals härad domprotokoll 1710 vt 65.
Arvid Olofsson och Jon Olofsson i Kålsgården har genom eldsvåda
förlorat två nya kvarnhus mrd nyinsatta stenar.

Fryksdals härad domprotokoll 1710 ht 178.
3/9 och 1/4 av 2/9 ur 1/4 i Kålsgården för nämndemannen Arvid Olofsson
ibidem. Han har den 24 ds (aug.) köpt av sin bror Jöns Olofsson i S. Bråne
3/4 av hans brorsdel för 30 rd. Det övriga är en hel brorslott som Arvid
ärvt och som värderas till 40 rd. (vid 3. ub yrkar hans syster sal. Kerstin
Olofsdotters barn att få del i lösen av Jöns lott, men yrkandet åtföljes
ej av pengar för lösen.)

Brodern Jon Olofsson (1. ub 10 ht 179).
Fryksdals härad domprotokoll 1710 ht 179.
4/9 och 1/4 av 2/9 ur 1/4 i Kålsgården för Jon Olofsson ibidem. Han har ärvt
2/9 av 1/4 och tillbytt sig lika mycket av sin bror Håkan Olofsson för sin
hustrus jord i Gryttjom (Brunskog) och den 29 ds (aug.) köpt av brodern
Jöns Olofsson 1/4 av 2/9 ur 1/4 för 10 rd. (vid 3. ub yrkar hans syster sal.
Kerstin Olofsdotters barn att få delta i lösen av Jöns andel men har ej pengar
för lösen.)

Fryksdals härad domprotokoll 1712 ht 38.
Fasta på 3/9 och 1/4 av 2/9 ur 1/4 i Kålsgården för Arvid Olofsson och
på 4/9 och 1/4 av 2/9 ur 1/4 i ibidem för brodern Jon Olofsson.
(1. ub 10 ht 178 och 179)

Fryksdals härad domprotokoll 1714 vt 24.

1/8 av 1/2 i Kålsgården, som Jon Ingemarsson i Kringeråsen den 21 ds
(jan.) lämnat i byte till sin styvsvärfar nämndemannen Arvid Olofsson i
Kålsgården mot den 1/7 i Kringeråsen som Arvid enligt fastebrev 1695 (vt80)
för egna pengar med Jons vägnar bördat från Bonde Nilsson.

Fryksdals härad domprotokoll 1716 ht 1.
Arvid Olofsson i Kålsgården har vid förra tinget begärt avsked ur nämnden
av ålders- och hälsoskäl. I hans ställe intags (sonen) Arvid Arvidsson i
Kålsgården.

Fryksdals härad domprotokoll 1717 ht 116.
Arvid Olofsson i Kålsgården har enligt sal. ryttmästaren Gustaf Ugglas
skuldsedel av år1696 att fordra för lån 20 rd och enligt förskrivning av
Ugglas fru sal. Lisa Björnberg 10 d 12 öre smt, inalles 40 d 12 öre smt,som
nu avkrävs bokhållaren Nils Björn, gift med ryttmästaren änka Elisabet
Fernell. Björn förklarar att kvarlåtenskapen efter ryttmästaren ej förslår
till skuldernas betalning, varför hans hustru avsagt sig sin giftorätt i boet
och därmed ansvaret för skulderna. Arvid måste liksom de många övriga
fordringsägarna avvakta kallelse till uppgörelse om preferens till betalning.

Fryksdals härad domprotokoll 1724 vt 96.
Förre nämndemannen Arvid Olofsson och hans hustru Marit Nilsdotter i
Kålsgården har 1724 25/1 för skötsel testamenterat sin son nämndemannen
Arvid Arvidsson ibidem och hans hustru Marit Nilsdotter sin köpejord i Kåls-
gården, enligt fastebrev av 1699 20/8 och bytesbrev av 1714 21/1 värd 78 rd.

Fryksdals härad domprotokoll 1724 ht 170.
Arvid Olofsson i Kålsgården och hans hustru Marit Nildotter förordnar om
2/9 av 1/8 i Svensby, som de själva köpt för 20 rd att lottenskall ägas av
sonen Nils Arvidsson d.y. ensam, eftersom hans syskon fått samma hjälp
i pengar. Efter föräldrarnas död skall Nils likväl äga samma arvsrätt som
syskonen i såväl lös som fast egendom.

Fryksdals härad domprotokoll 1735 ht 136.
Olof Arvidsson i Nussviken tvistar med sin bror Arvid Arvidsson i Kålsgården
om sin arvejord i Kålsgården efter fadern Arvid Olofsson och likaledes om
bördsrätt till systern Gertrud Arvidsdotters 1/8 av1/12 i Kålsgården, vilken
Arvid fått rätt att inlösa. Parterna enas om att Arvid skall avstå till Olof 1/4
av faderns egen arvejord i 1/12 i Kålsgården, varjämte Olof skall ensam lösa
Gertruds lott, varemot Olof avstår all rätt i den hemmansdel i Kålsgården som
fadern köpt av sin bror Jöns Olofsson i S. Bråne.


Dokument

Arvid Olofsson död 1727-05-18 Västra Ämtervik.